SEARCH   

Latest

Supplementary Valuation Roll No 6

Integrated Development Plan 2015-2016

Oversight Committee Report: 2013/2014

Annual Report 2013-2014

Mid-Year Budget and Performance Report 2014/2015

2013/14 Ammended SDBIP

Quarterly Consolidated Municipal Performance Report

General Valuations

Integrated Development Plan 2012-2017

20 years of freedom
Zulu Kingdom

Mayoral address by Emnambithi/Ladysmith Municipality Mayor the Honourable Cllr MV Madlala on the occasion of the Mayoral Youth Day Commemoration

22 June 2013

Programme Director
Delegates: from All Wards
The Youth of Emnambithi/Ladysmith Community
Members: NYDA
All Councillors present
All deployees of the ANC and other Political Parties present
Members of the public

Greetings to you all.

Sanibonani, molweni, good day, dumelang to the youth of Emnambithi in every corner of our municipality.

Namhlanje sikhumbula ubuqhawe bentsha yase- Soweto kanye nasezindaweni eziningi eNingizimu Africa. Izingane nentsha ezaqoma ukufa, sezikhathele ingcindezi.

Lesisibindi nobuqhawe, nokuthanda izwe lazo kangaka, siyohlale sibakhumbula njalo.

Kungumlando omuhle kakhulu ezweni lethu ukuthi intsha yadlala indima ebalulekile emzabalazweni wenkululeko.

In a few months we will be celebrating 20 years of freedom. We will pause and take stock of the road we traversed since the 1994 democratic breakthrough.

We have come a long way since 1976. Ladysmith has changed considerably, for the better.

Through the collective efforts of the 1976 generation of youth we saw the "doors of learning and culture being opened" after 1994.

In the spirit of the revolutionary month dedicated for Young People in our country, I greet you all

Okubalulekile namhlanje, ukuthi kufanele nginazise ngesesikwenzile, kanye nesisazokwenza singu Masipala okuthinta intuthuko yomphakathi wase Mnambithi.

Lentuthuko iyifa lenu, konke esikwenzayo sikwenzela nina, ngoba phela yini ikusasa lalelizwe lethu.

Kuyisifiso sethu njengomkhandlu ukuqinisekisa ukuthi abantwana bethu kunye nentsha banezindawo eziphephile zokuzijabulisa nokuncebeleka.

Yingakho njena sizibophezele kuhlahlo mali lwangonyaka ozayo ukuthi sizokwakha ipaki endaweni yase Roosboom ngenani lika R3m.

Siqalisile ukuthi siqalise ipaki endaweni yakwa E-Section (Ezakheni) ngemali engango R1 million kunye nepaki yase Steadville ngemali engango R1 million rand. Wonke lomsebenzi uzokwenziwa ngaphakathi kumasipala okuzokwenza kuvuleke amathuba emisebenzi (job Creation).

Angisho ukuthi intsha yase Colenso izoba ngofakazi ukuthi loluhlobo lwamapaki esiwenzayo ngaphakathi luwuhlonze njengoba intsha yase Colenso uziqhayisa ngohlobo lwepaki esilenzile ngakubo. Okusho ukuthi asisekho isidingo sokuya edolobheni laseMnambithi uma befuna ukuzincebelekela.

Sizophinda futhi sakhe enye I swimming Pool e St Chad`s ezobiza R3 million.

Kuzoba ngokokuqala ukuba kube khona iSwimming Pool emakhaya kulendawo yase St Chad`s.

Ochwepheshe sebe qokiwe abazocwaninga ukuthi ingahle ibukeke kanjani futhi ibe makuphi nendawo.

Njengoba sazi kamhlophe ukuthi abantu base Mnambithi bayalithanda ibhola sithe asibeke inani lemali angango R3 million yokwakha inkundla yokudlalela endaweni yase Matiwane.

Izothi ifane ncamashi ne ground yase St Chad`s esho ngotshani obuluhlaza cwe.

Zonke lezizinhlelo aziyi ukuba yimpumelelo umangabe singabambisene nozakwethu ezinhlakeni ezehlukene kuhulumeni wesifunda kunye nesifundazwe.

Amanzi ayisidingo ukwenza lamaground kunye namapaki ahlale ehlumene ukwenze izindawo zakithi zibukeke njengokusho kukaHulumeni ophethwe nguMsholozi kunye nenhlangano yakhe uKhongolose.

EWatersmeet sihlinzeke ngemali engango R1,5 million yokwenziwa kwe ground lokudlala, amakhansela akule cluster asaxoxisana ukuthi angase alibeke kuphi.

Sisezingxoxweni zokuxhumana nomnyango wezemigwaqo kule Province eholwa nguMphathiswa ubaba u Macingwane ebe engusekela sihlalo we ANC kule Province futhi ongowokuzalwa kule Cluster esikuyona.

Sifisa ukubambisana nabo ekunwebeni umgwaqo lona osuka e Limit Hill kuye e Dunlop ongaba ngu 7 km.

Izikhulu zami kunye nezakhe bezihleli ngomhlaka 21 June zicubungule ukuthi angeke yini sikwazi ukubambisana njengoba umgwaqo kungowabo kodwa ngoba nathi phela singabahlali baseMnambithi siyawusebenzisa.

Umkhandlu ufisa ukubanika imali engango R8 million rand bese naboke bafake okuncane ukuze kunqandwe ukumpintshana kwezimoto kulomgwaqo.

Angiqinisekise ukuthi sibonga uMphathiswa wohulumeni baseKhaya kule Province u Nkosazane Nomusa Dube ophinde abe ngu sekela nobhala kaKhongolose kule Province owakwazi ukusizwa uma sikhala wabe esesinikeza lemali okumele ngabe seyiphothuliwe ukusetshenziswa ungakapheli lonyaka.

Kangincome ubaba uMacingwane okwazile ukusibhekelela singabahlali base Mnambithi ikakhulukazi ngokusisiza ukusakhela umgwaqo wetiyela endaweni yaseMatiwane.

Kusaqhuba kona phela ukuthi akuyikuthuthukiswa izindawo zasemadolobheni kuphela.

Sikwazile futhi ukwakha nalamabhuloho amancance alandelayo:

 • Burford R650 000 Low Water Crossings
 • Madevu Store to Ingula River R1,2 million (and R980 000 for umgwaqo)
 • Pieters Low Water Crossing R450 000
 • Piecetown Low Water Crossing R750 000
 • Balddaskraal Pipe Crossing R228 000 (and Culvert bridge R260 000)
 • Roosboom Low Water Crossing R630 000
 • Gudlintaba Low Water Crossing R230 000
 • Colenso/Nkanyezi Low Water Crossing R230 000
 • Goodhope Low Water Crossing R260 000

Ukugwema izingozi ezenzekayo phakathi kweziMoto nabantu.

Siyaqhubeka nokuthi abantu abayeke ukushayiswa izimoto uma besuka e taxi rank yingakho sibakhela ibhuloho lokuwela umgwaqo (pedestrian bridge) ezodla R9 million loku sikwenza ngokubambisana nohulumeni wesifundazwe kumnyango kaNkosazana Nomusa Dube.

Umkhandlu usulahlekelwe ngosozimboni abaningi abafuna ukutshala izimali eMnambithi ikakhulukazi endaweni yaseMnambithi ngenxa yenqalasizinda eshodayo kagesi eColenso.

Sifinyelele esivumelwaneni esithi ukuze singaphinde silahlekelwe yilezizimboni asiqalelele sifake u R7 million kulonyaka esizowuqala yize sizodinga imali engaphezu kuka R29 million ukuphothula lomsebenzi.

Sizoqala ukufaka amastreet Lights kulezindawo ezilandelayo:

 • Mcitsheni R1,5 million
 • Watersmeet R1,5 million
 • Roosboom R1,5 million

Imali engango R10 million iklanyelwe ukuqinisa amandla kagesi eTsakane (1010 sites) ukuvimbela ukuphazamiseka kukagesi uma kunomoyana omncane.

U Eskom unohlelo luka 2014/15 lokufakelwa kukagesi kulezindawo ezilandelayo;

 • St Chad`s 677 connections amounting to R10 million
 • Besters, Kleinfontein, Ntonjeni nase Watershed 989 connection amounting to R14 million

Njengoba siphothula amaholo ase Zakheni kwa B-Section, Mcitsheni, Nkunzi kunye nelakhona lana eWatersmeet okusibize ngaphezu kuka R5 million lilinye iholo.

Kulonyaka sizimisele ukuqala amaholo amabili eSteadville Area J kunye naku Ward 19 okuzosidla imali engango R4 million lilinye.

I holo elikhulu lokudlalela (indoor sports complex) eZakheni lizoqhubeka nokukhandwa yize singajabule ngomsebenzi wenkontileka eqashiweyo ukwenza lomsebenzi.

I Mini-Facility yaseMgazini ezodla imali engango R750 000 kunye nengqalasizinda yakhona eMgazini elinganiselwa ku R1 million isohlelweni lokuthuthukiswa kulonyaka.

Izingxoxo sezisemaphethelweni okuthenga umhlaba wakwaManzini ongahle usetshenziselwe loluhlelo kunye nokunye.

Ngizimisele ukuhlala nabahlali bakwa Godi kunye nakwaManzini ukuxoxisana nabo mayelana nokuthengwa nokuhlaliswa kwabantu kulezizindawo njengoba kusenezingqinamba.

Kodwa asilindele lezo ngxoxo kuphela, siyaxoxisana nabanikazi bemihlaba abazimele ukuthi uma bevumalana no Land Affairs ngamanani bese siyakwazi ukuthi sibeseseyangena sithuthukise izindlue.

Uhulumeni akakwazi ukwakha izindlu endaweni okungesiyo yakhe noma kamasipala.

Kulonyaka sikwazile ukuba sisize izingane ezingaphezu kuka 100 ukuba zikwazi ukubhalisa ema university, kanjalo ngonyaka olandelayo sizibophezele kuloluhlahlo mali ukuba siqhubeke nokulekelela kulawo makhaya ahlwempu futhi izingane zakhona zibe ziphase kahle ku matric.

Bangu 16 abantwana esibaqashile ukuba bakwazi ukuqongelela imali yokuya e university njengaloku sikwazi ukukhokhela umntwana emunye imali engango R 25 000 uma ekwazi ukonga u R100 ngelanga alisebenzile onyakeni bese ethat u R80 ngelanga agibele azondle ngawo.

Sinentsha engaphezulu kwamakhulu amathathu abaneziqu zasemaUniversity esibanike ithuba lokuthi abathi besalindile kodwa bebe becosha-cosha ulwazi (practicals) lwomsebenzi. Abaningi abantwana bayasizakala uma sebefaka izicelo zemisebenzi lapho kunezikhala khona.

Umkhandlu ukwazile ukuvula amathuba esikhashana (job creation) angaphezulu kuka 1 500 ngemali engaphezulu kuka R28 million.

Loku kusenze sakwazi ukuba sibashaye bonke omasipala basekhaya (local councils) kule Province ngenani lemali esilihlomulile kuHulumeni Omkhulu ka Msholozi.

Umsholozi uthi uma sivula amathuba emisebenzi yena uyakwazi ukuthi asinike umhlomulo ozosigqugquzela ukuthi siqashe kakhulu. Kulonyaka siklame R19 million yamathuba emisebenzi, R6 million yabaqaphi kunye no R2,9 million ovela kuMshololozi sizimisele ukuthi okungenani sikwazi ukuvula amathuba emisebenzi engaphezu kuka 1 600 emalini yomkhandlu.

Uma uhlanganisa nama projects sizimisele ukuveza amathuba emisebenzi angu 1 800.

Bantabami ngifisa ukusho ukuthi amathuba okuphumelela asezandleni zenu.

Ezinyangeni ezimbalwa sizobe sivula iMall Ezakheni.

Silindele ukuthi intsha yase Mnambithi wonkana ihlomule ngamathuba emisebenzi ezotilo ezizovulwa.

Ngiyaziqhenya nge Learnership yakwa Bhukulani esiqashe intsha ebalelwa ku 400 emikhakheni eyahlukene.

Kukhona abafundi asebeqalile ukufunda, kukhona abazoqala maduze

Njengamanje siqedela isakhiwo sokusiza abalimi abafufusayo nasebefike ezingelin lokuthi badayise imikhiqizo yabo ezimakethe.

Lesisakhiwo sidle izindleko ezingu R4 million. Sifaka ibhilidi elikwazi ukugcina ukudla kungaboli isikhathi eside (Cold storage), libe nemishini yokukera amazambane, iphinde ikwazi ukusika lonko uhlobo lwama vegetables bese liyawapakisha.

Siyaqhubeka nokuthenga ogandaganda bokulima njengoba sifake ababili kulonyanka kanti nangonyaka ozayo sizothenga ababili ukunezezela.

Siyazikhipha izimbewu kwabalimayo, sikhiphe amatshwele kwabafuya izinkukhu, izingulube namabhele kulabo abafuyayo ebusika. Loku sikwenza njengomkhandlu futhi kungesiwo umsebenzi wethu kodwa sizama ukuhlangabezana nabantu abazimisele ukuzisebenza bona bengalindele ukuqashwa.

Sifake imali engango R2,5 million ukwakhela osomabhizinisi abancane indawo yabo yokuhwebela e-taxi rank yaseZakheni.

Sikwazile ukusiza abantu ashelwe izindlu, abaphephukelwe izindlu, abantwana abazalwayo bengenakunakekeleka kahle, kunye nabangakwazanga ukuzifihlela izihlobo zabo ngoba behlwempu.

Abantu abadala abangenazo izinguno zokumbatha, izingane ezingenayo I uniform yasezikoleni, Siwumkhandlu sikwazile ukungenelela sixhase lapho esingakwazi khona. Nakulonyaka olandelayo sizibophezele ukuthi siyoqhubeka lapho esingafinyelela khona.

Sengiphetha, Doors of learning are open for everyone

We are happy in particular with the increase in enrolments at FET colleges. For the 2012 academic year we had four thousand, five hundred (4500) student headcount enrolments at Emnambithi Further Education and Training College Campuses, (Ladysmith, Ezakheni and Estcourt).

As the Municipality we have contributed significantly to our students who are studying medicine in Cuba.

The fight for a better life for all is an integral part of our fight against poverty, unemployment and inequality.

 • A salient point in this struggle for a better life is the fight against drugs and substance abuse;
 • The fight against crime and gangsterism;
 • The fight against child and women abuse;
 • The fight against teenage pregnancy and truancy as well as
 • The fight against mob justice

Alcohol and drug abuse in particular, are slowly eating into the social fibre of our communities.

Siyazizwa izikhalo zabazali ezweni lonke, bethi izingane zibulawa izidakamizwa kanti ezinye ziyizigqila zotshwala. Ezinye zintshontsha imali nezimpahla emakhaya kuze zithenge o- whoonga kanye nezinye izidakamizwa.
Sithi akufanele sivumele abadayisi bezidakamizwa babulale ikusasa lezingane zethu, nekusasa lezwe lethu. Masibambisane silwe nalenkinga.

Let`s fight against the abuse and rape of senior citizens.

Thank You