SEARCH   

Latest

Supplementary Valuation Roll No 6

Integrated Development Plan 2015-2016

Oversight Committee Report: 2013/2014

Annual Report 2013-2014

Mid-Year Budget and Performance Report 2014/2015

2013/14 Ammended SDBIP

Quarterly Consolidated Municipal Performance Report

General Valuations

Integrated Development Plan 2012-2017

20 years of freedom
Zulu Kingdom

Welcoming Address by Emnambithi/Ladysmith Municipality Mayor the Honourable Mayor Cllr M.V Madlala on the occasion of the opening of the Esidakeni Bridge

18 August 2013

Programme Director
All Councillors Present
Guests of Honour Members of the Community
Members of: Organising Committee
Reverends All present
Traditional Leadership Induna Baba Gamede
All protocol observed

Ngiyanibingelela nonke.

Kuyinjabulo nentokozo enkulu kimi ukuba ngimi la phambi kwenu namuhlanje ukuzovula nokuzobungaza lelibhuloho.

It has always seemed to me that bridges are among the most powerful and important symbols in human society - symbols of connection, of cooperation and of harmony. When harmony breaks down and conflicts ensue, the destroying of bridges is usually among the most urgent targets. But when peace and healing come, then it is the construction and rehabilitation of bridges that marks our progress.

Idolobha lethu laseMnambithi selibhekane nenkinga kuleminyaka edlulile lapho besizithola khona sesibhekene nesibhicongo sezikhukhula kuze kudlule nemiphefumulo yabantu bakithi esibathandayo. Ngenxa yaso lesi simo, sibone kuyisu elihle ukuba kwakhiwe lelibhuloho ukuze sizame ukuhlenga imiphefumulo yezingane zethu nabathandiweyo bethu ukuze noma ngabe ziyaphinda lezizehlo zezikhukhula, kodwa kungabi khona muntu ozomuka alahlekelwe umphefumulo ngenxa yokungabi bihko kwebhuloho.

Let us not forget, as we celebrate this achievement, that this bridge brings with it a great responsibility. It is my hope and desire that what is carried across it - in whichever direction - is done for the purpose of creating happiness and health, wisdom and prosperity - in both the economic and the moral realms. People who live on either side, together must assure security and regulatory enforcement and facilitate a safe passage.

Ngiyethemba ukuba lizoletha injabulo nokuzwana kwabantu, kungabi ibhuloho elizoletha izinyembezi ezintsha. Engizama ukukusho ukuthi uma nizosebenzisana ngokubambisana niqaphe isimo kulo lelibhuloho, ngeke zize zibe khona izigameko zobugebengu ezizokwenzeka kulona.

Ukwakhiwa kwalelibhuloho kuqale ngomhlaka 10 April ngonyaka ophelile njengoba sesilivula namuhla.

Ngiyathemba ukuthi njengoba selikhona, amazinga okuminza kwabantu bezama ukuwelela ngaphesheya komfula sekuzoncipha. Ngiyethemba futhi ukuthi lelibhuloho lizoba umxhumanisi wokuhle phakathi kwabahlali baseSidakeni nabaseZakheni.

Ngizothanda ukudlulisa ukubonga okukhulu kwabasebenze ngokuzikhandla bakha lelibhuloho nokubekezela komphakathi waseSidakeni Kanye nowaseZakheni

Ngiyethemba nilujabulele lolusuku njengoba nathi siwuMasipala siluthokozele kakhulu.

Nibe nosuku oluhle zisaqhubeka izinhlelo.

Ngiyabonga,

Thank you.