SEARCH   

Latest

Supplementary Valuation Roll No 6

Integrated Development Plan 2015-2016

Oversight Committee Report: 2013/2014

Annual Report 2013-2014

Mid-Year Budget and Performance Report 2014/2015

2013/14 Ammended SDBIP

Quarterly Consolidated Municipal Performance Report

General Valuations

Integrated Development Plan 2012-2017

20 years of freedom
Zulu Kingdom

Emnambithi/Ladysmith Municipality kanye ne Hardcore Entertainment

24 April 2013

Umasipala wase Mnambithi ngokuhlanganyela ne Hardcore Entertainment bazobe benomcimbi wokuvuselela kabusha uhlelo okuthiwa phecelezi I "Concert in the Park". Loluhlelo kuhloswe ngalo ukuthuthukisa amakhono kwezomculo ubuciko emiphakathini eyakhele uMnambithi namaphethelo.

Lo mcimbi uzobanjelwa njengokulandelayo:

Date: 27 April 2013
Time: 10h00 16h00
Venue: Siege Museum (Next To Town Hall)

I Concert in the Park uhlelo oluzokwenzeka njalo ngempelasonto yokugcina enyangeni (Lwesihlanu no Mgqibelo). Besekuthi njalo emva kwezinyanga ezintathu kube nomcimbi omkhulu okuzomenywa onke amaciko ase Mnambithi namaphethelo.

Ngakhoke umphakathi uyamenywa ukuba ube ingxenye yalo mcimbi. Esinye isimemezelo kumenywa wonke amaciko emikhakha ehlukene ukuba azobhalisa amagama awo ohlwini phecelezi "database" emnyangweni wezamaciko (Siege Museum eduze nase Town Hall).

Mayelana nemibuzo ningathintana no : Jongukuthula Shabalala 073 6188163/ 036 637 2992 E mail: jshabalala@ladysmth.co.za or jsjshabalala@gmail.com

Click here to view the Concert in the Park Poster (PDF)